Premiere of Reinaldo Moya’s The Way North

Minneapolis, MN, USA

Augsburg College, Minneapolis, MN

7:30 PM

Premiere of Reinaldo Moya's The Way North

Premiere of Reinaldo Moya’s The Way North

Venue Details

2211 Riverside Ave.
Minneapolis, MN 55454
USA